Could not display the flash because files/pd32reklama.flv does not appear to exist.

(Bez)Wstyd

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.


Podaj Dalej 32: (Bez)wstyd

Już dziś zapraszamy do lektury nowego i najbardziej (bez)wstydnego nr Podaj Dalej, który ukaże się 14.06.09. Rozprowadzany będzie po Mszach Św. w kościele pw. Ducha Św., w akademikach i na wydziałach.

Podaj Dalej. Nie czytasz? Wstydź się!”

Wersja elektroniczna do pobrania będzie dostępna w niedzielę 14.06.09.

W numerze m.in.:

Ze wsty­dem jest jak z rów­no­wa­gą – przy­da­je się tym bar­dziej, im cień­szy jest grunt, po któ­rym stą­pasz. Tam, gdzie wiele mo­żesz zy­skać i jesz­cze wię­cej stra­cić; tam, gdzie przej­ście jest czymś wy­jąt­ko­wym, spek­ta­ku­lar­nym, a upa­dek czymś do­tkli­wym i śmiesz­nym – wstydź się.

Emanacja seksem, wulgarność i pruderia. Powierzchowność i zniewolenie komercją. A wszystko po to, by mieć. Nastoletnie ciało w zamian za dostatnie, wygodne i puste życie? Czy to tylko taki nowy styl życia, na miarę czasów, czy też problem, na który milcząco pozwalamy? Gdzieś między butikami bezwstyd prowadzi do „bezmiłości”…

Po­dzi­wia­jąc wiel­ką sztu­kę, nawet nie zwra­ca­my uwagi na ogrom­ną ilość na­gich po­sta­ci. Ciało od początku fascynuje artystów. Stu­dium aktu jest do dziś pod­sta­wą wy­kształ­ce­nia ar­ty­stycz­ne­go. Gdzie wobec tego koń­czy się ciało, a za­czy­na dzie­ło?

Zdą­ży­ła już odbić się spo­rym me­dial­nym echem, a cią­gle wzbu­dza skraj­ne re­ak­cje. Od kom­plet­ne­go za­że­no­wa­nia po ab­so­lut­ny za­chwy­t. Od­sła­nia in­tym­ność, w dość nie­kon­wen­cjo­nal­ny spo­sób ła­miąc tabu i sta­jąc po prze­ciw­nej stro­nie ba­ry­ka­dy wzglę­dem po­pkul­tu­ro­wej po­praw­no­ści ar­ty­stycz­nej. Bez­czel­nie szo­ku­ją­ca, wul­gar­na i tylko dla do­ro­słych - po pół­no­cy i je­dy­nie w słu­chaw­kach.

Boże pozwól bym potrafił, gdy Ojczyzna mnie zawoła, zamiast piersi wypiąć d…” — patriotyzm na miarę XXI wieku, czy raczej jego brak?

Roz­li­cza­nie prze­szło­ści stało się na tyle modne i łatwe, że warto się temu po­świę­cić choć­by dla pię­ciu minut sławy. To prze­cież takie pro­ste na­pięt­no­wać czło­wie­ka w mało prze­my­śla­nym bru­ko­wym tek­ście. Pro­blem po­ja­wia się jed­nak w mo­men­cie, gdy roz­li­cza­nie prze­szło­ści jest na­rzę­dziem gry po­li­tycz­nej i od­by­wa się na za­sa­dzie po­lo­wa­nia na cza­row­ni­ce. Ta nie­po­ha­mo­wa­na chęć ode­gra­nia się za stare czasy prze­sło­ni­ła to, co po­win­no być dla Sta­rych naj­waż­niej­sze – Jutro i przy­szłość ich dzie­ci. I dla­te­go zostawmy hi­sto­rię hi­sto­ry­kom.

Archiwalne numery do pobrania z: www.podaj-dalej.info/archiwum

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();