List do Torunian

W związku z Konkursem biblijnym upamiętniającym Rok św. Pawła, dotarł do naszje Redakcji nieznany "List do Torunian", który publikujemy jako pierwsi. List podobno został odnaleziony podczas prac archeologicznych w trakcie budowy autostrady A1.

Ja, Paweł, z woli Bożej apostoł Jezusa, do mieszkańców Piernikopolis oraz do świętych, którzy was umacniają w wierze – łaska i pokój naszego Ojca niech będą z wami.

Okoliczności napisania listu

Piszę do was, umiłowani w Panu, abyście wiedzieli, że o was pamiętam i że bliskie są sercu memu wszystkie troski doczesne, z którymi się zmagacie. Otóż otaczam was nie tylko modlitwą, ale i braterską radą, pokazując drogę wzrostu w Chrystusie, Panu naszym. Czynię tak nie tylko, aby zaświadczyć o miłości mojej względem was, ale i dlatego, iż mam obietnicę, tak jako i inni, iż za czyn ten “nagroda będzie powita” (por. Rdz 15, 1d.).

Uwagi dotyczące życia wspólnoty toruńskiej

Donieśli mi ludzie Chloe (bliżej nieznana torunianka), że wśród was zdarzają się spory. Pragnę rzec wam, najmilsi, iż znam materię owych sporów z dni, kiedy gościny zażywałem we wspólnocie waszej, jako iż sam doświadczałem ich konsekwencji. Otóż niezgoda, w jakiej żyją dwaj bracia wasi, Antoniusz i ten, którego imię znaczy „Któż jak Bóg” jest znana nie tylko w waszych stronach. Nie biorą oni sobie do serca posłannictwa, do którego zostali wezwani i, zamiast przerzucania mostów, przepaść drążą, oddalając się tylko od siebie, Najwyższego i tych, do których zostali wezwani, aby zadania swe prowadzić na większą chwałę Pana. Proście za nimi w błaganiach, “czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Mk 14, 38a) obojętności i abyście w bezsilności w sidła złego nie popadli. Jednako upominajcie się nawzajem. A gdy macie radzić i wybierać waszych przełożonych, to  nie opuszczajcie “waszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych” (por. Hbr 10, 25).

Raczej niech wzorem wam będą ci z was, którzy inne, duchowe mosty przerzucają między wspólnotą waszego miasta a sąsiadami waszymi zza Wisły. Pokonawszy wieloletnią niezgodę i waśnie, dają oni wraz z nimi przykład wspólnego budowania i wzrostu – nie tylko handlu, ale i Mistycznego Ciała Chrystusa poprzez Bożego Ducha, który w was mieszka. Dzięki nim, stajecie się przeto wzorem dla braci ze Wschodu, ludzie o wielce ulotne dobra ziemi się spierają, anic tym nie wnoszą do budowania Królestwa Boga wśród żywych.

Umiłowani w Chrystusie, nie ulegajcie pokusie bezpodstawnego oskarżania, ale badajcie wszystko i, opierając się na dowodach, wykazujcie nieprawość tym z was, którzy upadli, a sił nie mieli, aby się podnieść. Słyszałem i ja, iż niektórzy z was ulegli żądzy próżnych korzyści doczesnych i oddali się na służbę Belzebubowi, donosząc o postępowaniu braci tym, którzy za dni ojców waszych uciskali tę krainę. Przebaczajcie sobie nawzajem, bo i Chrystus sam, jak celnikom i jawnogrzesznicom przebaczył, tak i nam przebaczył i umarł za nas, choć ze względu na swe uczynki byliśmy jak “skrwawiona szmata” (Iz 64, 1). On to wziął na siebie nasze grzechy, a przez to Bóg wywyższył nas do godności dzieci swoich. Pamiętajcie, iż Jezus Piotrowi kazał przebaczać nie “siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem” (por. Mt 18, 22), tako i wy postępujcie. Jak i braciom z Efezu, tak i wam powiadam: “Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce!” (por. Ef 4, 26).

Pouczenia końcowe

Za nic miejcie dobro swoje, a oddawszy się na służbę braciom, czyńcie wszystko, aby przybliżało się do was Królestwo Niebieskie. Spotykajcie się na wspólnych modlitwach, poświęcony Panu dzień stosownie zachowując. Powstrzymujcie się w owym czasie od targowania, aby ci, którzy zmuszeni pracować w ten dzień, mogli wraz z bliskimi swymi i wraz z wami, cieszyć się wspólną obecnością podczas łamania chleba. “Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20) - tak mówi Pan.

Zakończenie

Najmilsi, niech was Pan błogosławi i umacnia w drodze ku Niemu samemu. A drogą ową jest Chrystus. On dał nam przykład, jak mamy się miłować. Tak więc, zachęceni owym przykładem, miłujmy siebie nawzajem. List przekaże wam brat mój Marius, którego przyjmijcie z troską i życzliwością. A pokój Chrystusowy niech będzie z wami na wieki.

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();