Łzy Słońca

„Łzy Słoń­ca” re­kla­mo­wa­ło hasło: Uczo­no go, by wy­ko­ny­wał roz­ka­zy. Zo­stał bo­ha­te­rem, igno­ru­jąc je. Bo cza­sem są takie mo­men­ty, kiedy niepo­słu­szeń­stwo staje się obo­wiąz­kiem.

Film wo­jen­no-​przy­go­do­wy, bę­dą­cy po­wie­le­niem, sta­re­go jak Afry­ka, sche­ma­tu, uka­zu­je in­fan­tyl­ny obraz Ni­ge­rii. Czy woj­sko bo­wiem (nie tylko ame­ry­kań­skie) za­cho­wu­je się jak przy­sta­ło na żoł­nie­rzy, ra­tu­ją­cych ludz­kość przed za­gła­dą? To opo­wieść o kon­flik­cie mię­dzy za­sa­dą pro­fe­sjo­na­li­sty a su­mie­niem twar­dzie­la (w tej roli Bruce Wil­lis). Czy „ma­cha­nie” ka­ra­bi­nem, w imię po­słu­szeń­stwa do­wód­cy, sta­nie się śle­pym na­ka­zem? Na szczę­ście, w prze­wi­dy­wal­nym do gra­nic moż­li­wo­ści sce­na­riu­szu za­bra­kło miej­sca na roz­bu­do­wa­ny ckli­wy, mi­ło­sny wątek (brawo, bo po­ku­sa mu­sia­ła być duża – wszak u boku ko­man­do­sa wy­stę­pu­je Mo­ni­ca Bel­lu­ci). Nie­mniej jed­nak po­zo­sta­je py­ta­nie: jak długo jesz­cze bę­dzie­my go­dzić się na prze­bie­ra­nie po­waż­nych, dra­ma­tycz­nych hi­sto­rii życia ludzi w hol­ly­wodz­ką pro­pa­gan­dę? Cóż po pięk­nej, lecz pa­te­tycz­nej papce nie do prze­łknię­cia?

Zdję­cia afry­kań­skiej przy­ro­dy i wscho­dzą­ce­go nad ste­pem czer­wo­ne­go słoń­ca mogą (muszą!) za­uro­czyć. Po­dob­nie jak mu­zy­ka (Hans Zim­mer), od­da­ją­ca kli­mat Czar­ne­go Lądu (do­brze za­aran­żo­wa­na, dy­na­micz­na gra na bęb­nach to naj­więk­szy atut filmu!). Mam tylko jesz­cze jedną wąt­pli­wość: ile w tym ste­reo­ty­po­we­go my­śle­nia bia­łe­go, cy­wi­li­zo­wa­ne­go czło­wie­ka*o Afry­ce?

„Łzy Słoń­ca”, A. Fuqua, USA 2003

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();